Tehnike

Vještina stvaranja Ki energije

Nanbudo kroz svoje različite aspekte omogućava vježbaču da vještinu djelomično prilagođava svojim potrebama i mogućnostima, a ne da se u potpunosti prilagođava nanbudo vještini.doshu soke

Ti su aspekti:
- budoho, borilački dio, koji se sastoji od velikoga broja nožnih i ručnih tehnika, poluga, bacanja i čišćenja, izmicanja i kružnih blokova, aktivne samoobrane ili goshin jutsua, tehnika upotrebe tradicionalnog japanskog oružja, štapa i bokkena,
- kidoho, energijsko-terapeutski dio nanbudoa koji se sastoji od aktivne i pasivne meditacije, japanske gimnastike, energijsko-akumulacijskih vježbi, vježbi disanja i sistema respiratornih kata,
- noryokukaihatsuho, nanbudo sustav mentalnog treninga i treninga za život, koji se zasniva na ideji o sedam snaga, odnosno na ideji nanbudo nanatsu no chikara.

Budoho

Budoho je borilački dio nanbudo vještine, koji se sastoji od širokog spektra napadačkih i obrambenih tehnika (tori i uke waza), usustavljenih u nekoliko kategorija: ručne tehnike (te waza), nožne tehnike (geri waza), tehnike bacanja (nage waza), tehnike čišćenja (barai waza), tehnike poluga (kansetsu waza),doshu soke tehnike usmjerene na vitalne točke (atemi waza), tehnike samoobrane (goshin jutsu), forme ili sastavi (kata) i aplikacije formi (kata bunkai), kombinacije (renzoku waza), kontrolirane sparing tehnike (kumite i randori), tehnike natjecateljske borbe ili sparinga (jyu kumite, jyu randori), tehnike s oružjem (nanbudo kobudo) itd.

Svaki se od tih sustava doshu sokemože podijeliti na nekoliko manjih sklopova tehnika, što nanbudo čini jednom od najrazvedenijih borilačkih vještina uopće. Međutim, srž borilačkog dijela nanbudoa čine randori no kate, ki nagare randori no kate te nanbu sotai randori no kate, odnosno nanbu kate (zadane forme-sastavi) i njihove aplikacije (bunkai). Randori kate sastoje se od sedam napadačkih tehnika te sedam obrambenih tehnika, nanbudo bilo ručnih, nožnih ili bacačkih, pravolinijskih ili kružnih, visokih ili niskih itd. U osnovi toga tipa protureakcije na napadačevu silu leži tenshin, tj. osnovno nanbudo izmicanje.

Kidoho

Neke od osnovnih vježbi uključene u kidoho aspekt nanbudo vještine sljedeće su:
- nanbu keiraku taiso (sustav meridijanske terapije sastavljen od sedam vježbi, odnosno manjih kata, oblikovan od različitih akupresurno-autostimulativnih tehnika koje pokrivaju cjelokupan energijski potencijal ljudskoga tijela, a djeluju na energijske centre ili točke),
- nanbu shizen no ki undoyoshinao nanbu (sustav od sedam pasivnih formi, kojima se stimulira energijski tok i koji se u cijelosti zasniva na sprezi tehnika aktivne meditacije i tehnika disanja),
- nanbu tenchi undo (sustav mikrotehnika, uklopljenih u sedam mikrokata kojima se povezuju respiratorne tehnike i tradicionalna japanska gimnastika, uglavnom se izvodi pasivno u različitim položajima na tlu, pri čemu je pogled usmjeren bilo u nebo (ten) ili zemlju (chi)),

- ki nanbu taiso (tradicionalna japanska gimnastika u kojoj se tretiraju različiti energijski centri na tijelu, kombinacijom tjelesnih i pasivno-respiratornih tehnika; sastoji se od deset manjih formi koje oponašaju pokrete prirodnih pojava, kao što su val, vjetar, stijena, bor, čaplja, zmija, zmaj, leptir, vodopad, sunce),ki nanbu taiso
- nanbu ki undo (cjelovit sustav pasivne i aktivne meditacije koji se zasniva na principima autosugestije, a osnovni mu je cilj pobuditi energijska središta u i na tijelu, prije svega različitim stimulativnim vježbama),
- kokyu waza (tehnike disanja koje su objedinjene u cjelovit sustav aktivne i pasivne meditacije; prilikom njihova izvođenja pozornost se često prebacuje na način disanja (kokyu ho), kao npr. u asanokokyu (jutarnje disanje) vježbama).

Noryokukaihatsuho

To je oblik mentalnog treninga za unapređenje ličnosti (shugyoho), koja obuhvaća nekoliko doshu sokesegmenata: meditaciju triju snaga (nanbudo mitsu no chikara - chikara da, yuki da, shinnen da), meditaciju sedam snaga (nanbudo nanatsu no chikara- tai, tan, handan, danko, sei, no, seimei) i, na kraju, različite oblike autosugestivnih, odnosno meditativnih vježbi, primjerice nembutsu (na-mu-tai-tan-han-dan-sei-no-se).

hachimaki

© Nanbudo dojo Heiwa 2014. Sva prava pridržana. Webdizajn: Zlatko Pleša